webdesign: djRrrong for undone productions Contact
Geschiedenis van de verzorgingsstaat

Op deze plek wordt informatie over de geschiedenis van de verzorgingsstaat aangeboden.
Het doel is om kennis in een historische context te plaatsen en te verspreiden onder een zo groot mogelijk publiek.

Aandachtspunten en definitie

Actuele informatie is te vinden via onze pagina op twitter

Geschiedenis, achtergronden, nieuws:

Updates van nationaal en internationaal nieuws betreffende zorg en zekerheid

Zorg als onderwerp van rijksbemoeienis en nationale regelgeving

Zorg in het huis van Thorbecke

Volgens de Grondwet heeft de regering aandacht voor het sociale domein

De overheid is op systeemniveau verantwoordelijk voor betaalbaarheid, toegankelijkheid en kwaliteit

Hoofdpunten uit de ontwikkeling van de financiering van zorg

Historische verbouwing verzorgingsstaat gebaseerd op geloof in nationale invloed op ontwikkeling economie

De rol van de goedwillende amateur bij de decentralisaties

De regering verwachtte geen aanzuigende werking van gemeenten waar ruim hulp werd geboden

Big society flopped and the phrase is banished from the Tory lexicon


Basic European unemployment insurance advocated by Commissioner L. Andor

Parlementair budgetrecht in Europees perspectief

Rapport ChristenUnie: van participatiesamenleving naar coöperatiemaatschappij

Participatiesamenleving als verbeterde versie van de verzorgingsstaat (pdf)

Onafhankelijke kandidaten winnen zetels deelnemersraad ABP, democratie volgens AOb geen vooruitgang

Sociaal verzekeringsstelsel zonder onderscheid tussen werknemers en andere burgers

Huisartsen moeten (poortwachter) bedrijfsarts worden

Regionale werkbedrijven komen nauwelijks van de grond

Werkbedrijven zijn de nieuwe Raden van Arbeid en de vroegere Arbeidsvoorziening

 

Schijnzelfstandigheid en zzp’ers kwamen aan de orde in het sociaal akkoord

Het vaste contract als te groot risico voor werkgevers

Werkgevers zetten lagere loonkosten niet om in meer werk

Beslissingen van de belastingdienst ten aanzien van de VAR kunnen averechts uitpakken

De FNV wil dat bij schijnzelfstandigheid de werkgever wordt aangepakt

Groot aantal zzp'ers moeten als werknemers gaan bijdragen aan de sociale zekerheidsfondsen

Werkgevers stappen over van private verzekeraars naar het UWV


It is possible to just give money to the poor (pdf)

Charities to publish chief executives' pay to earn public trust

'Er waart een golf van idealisme door Nederland' (pdf)

Kabinet stelt gerust: verzorgingsstaat blijft bestaan

Verzorgingsstaat dreigt een steeds grimmiger gedaante te krijgen

Beleidswijzigingen vergrootten inkomensongelijkheid en waren nadelig voor lage inkomens

Belasting op vermogen moet kosten van vergrijzing opvangen

Vergrijzing van de beroepsbevolking geeft geen tekorten op de arbeidsmarkt


Renewed fears about long-term financing of the NHS

Minister van VWS heeft de wet op de winstuitkering in de zorg ingetrokken

Met de solvabiliteit van de zorgverzekeraars zit het volgens cijfers van VWS wel goed

Specialisten willen met nieuwe organisatie verantwoordelijk zijn voor de houdbaarheid van het zorgstelsel

Verslag hoorzitting nieuwe Wmo: 'Ik wil niet meer in het verpleeghuis zitten waar mijn moeder nu zit'

Sluitstuk verzorgingsstaat (AWBZ) wordt Wet langdurige zorg (Wlz)

Overheveling AWBZ leidt tot onaanvaardbare en onnodige lastenverschuivingen


VWS grijpt in als voor wijkverpleging meer wordt uitgegeven dan afgesproken

Het persoonsgebonden budget (pgb) gaat naar de Zorgverzekeringswet

Burgers moeten weten waar zij met hun vraag naar zorg en ondersteuning terecht kunnen

Burgerschapsvorming zou moeten gaan over het bestrijden van sociaal onrecht

Basisinkomen is burgerinkomen

Het is voor gemeenten moeilijk bezuinigingen op het sociale domein te realiseren (pp. 48-49, pdf)

Nza wil wijziging van de Zorgverzekeringswet en belooft daling van de premie


64 procent van de extreem armen wonen in slechts vijf landen

Saskia Sassen over verbanning (expulsion) als oorzaak van sociale ongelijkheid en armoede

Veel kinderen de dupe van het ineenstorten van het stelsel van gezondheidszorg in Syrië

Start of new NHS data-sharing scheme in England involving medical records delayed

CBP waarschuwt voor problemen met uitwisselen persoonsgegevens wet LIZ, WMO 2015 en de Jeugdwet

Misstanden in de ouderenzorg maken nationale wetgeving noodzakelijk


Duitse rechter beslist over verplichte bijdrage zorg voor ouders

Het gebruikmaken van het eigen sociale netwerk is voor burgers niet zo gemakkelijk (pdf)

Plannen om schadelijke effecten bezuinigingen op huishoudelijke hulp te begrenzen

When people feel under threat, it's not big society but big government they long for

Being on benefits isn't a lifestyle choice

Nobody knows how much of Britain's benefits bills goes directly to private landlords


Raad van Europa wil versterking lokale autonomie

Elke discussie over de gewenste maatschappelijke ordening lijkt van de politieke agenda verdwenen

Een liberale poging tot ordening: M.W.F. Treub en de sociale zekerheid

Internationaal staat het minimumloon meer dan ooit in de belangstelling

IMF urges rethink of tax systems to tackle inequality

Economen brengen maatschappelijke kosten en baten van basisinkomen en vlaktaks in kaart

Financiële crises hebben grote gevolgen voor de gezondheid van mensen

Europees Parlement stemt in met fonds om armoede in de Europese Unie te bestrijden

Onderwijsstelsel verklaring voor geringe aantal werkloze Oostenrijkse jongeren

Europese jongeren verloren door werkloosheid in 2010 en 2011 meer dan 76 miljard


Uitzonderlijk hoog spaaroverschot Nederlands bedrijfsleven is te danken aan de vakbeweging

Brede parlementaire steun voor de hervorming van de verzorgingsstaat

Continuïteit en kwaliteit van de zorg moeten volgens zorggebruikers worden gegarandeerd

Vakbonden vinden invoering Wmo per 2015 onhaalbaar

Zeeuwse gemeenten leggen rigoureuze zorgveranderingen voor aan hun bevolking


Toename aantal mensen dat verwacht geen werk te vinden

Waar op te letten als je als gemeente meer aan vrijwilligers wilt overlaten

Overheid herverdeelt teveel ten koste van de werkende armen

Bemiddeling bij het zoeken naar werk helpt bij re-integratie

Volgens de voorzitter van vakbond De Unie zijn aandeelhouders blij met ontslagrondes

GroenLinks wil bestaande banen eerlijker verdelen

Tweede Kamer scoort in debat over de Wet Werk en Zekerheid

Aangepaste Bijstandswet volgens CNV teken van gebrek aan vertrouwen in de polder


Verantwoorde decentralisatie gedeelde verantwoordelijkheid Rijk en gemeenten

Feestelijke samenwerking bevordert betrokkenheid gemeenteraden en kan angst voor fusie wegnemen

Artsen moeten zich volgens Jeugdwet over hun doorverwijzingen verantwoorden bij gemeenteambtenaar

Social work students are not learning the skills and knowledge to support any particular client group well

Onderzoek naar de thuiszorg in de vijftig grootste gemeenten


Parlementair onderzoek naar de privatisering en verzelfstandiging van overheidsdiensten

Adviescolleges krijgen steun parlement voor rol in de democratische rechtsstaat

Participatiewet samenvoeging van WWB, Wsw en Wajong

New Health and Work Service to get long-term sick back to work

SER adviseert inzet onafhankelijke arbeidsgeneeskundige in plaats van bedrijfsarts


Jeugdwet door Eerste Kamer, staatssecretaris VWS wil geen alwetende en betuttelende overheid

Uitstel regeling winstuitkering medisch specialistische zorg

Geheime tarieven ziekenhuizen op grotere schaal openbaar

Few of the leading insurers launched products upon which long-term care reform heavily depends

Populatiebekostiging instrument voor de financiering van zorg (pdf)

AWBZ-fonds, EMU-saldo, populatiebekostiging en afschuifrisico's thema's hervorming AWBZ

Decentralisatie van het inkomensbeleid chronisch zieken en gehandicapten


According to EU review people receiving benefits are more likely to get a job

Decentralisatie aanpak jeugdwerkloosheid niet effectief

VNG vindt decentralisatieproject niet verantwoord

Werkgeverslasten op een rijtje

Onrust onder werkgevers over dure nieuwe Ziektewet

Nieuwe Wet werk en zekerheid en reacties daarop


Besluit tot vrijwillige non-profit collectieve pensioenregeling voor zelfstandigen

Topambtenaar Camps wil dat zzp-ers zich verplicht verzekeren

Kwestie loondienst of zelfstandigheid bepaalde geschiedenis verplichte sociale verzekeringen

Pensioenregeling voor zzp-ers

Plannen voor verplichte pensioenspaarplicht voor iedereen

Vrouwen bouwen minder pensioen op dan mannen

De meeste collectieve pensioenregelingen zijn nadelig voor jongeren


Sociaal-economische ontwikkeling ouderen beïnvloedt inkomens-, zorg- en woonbeleid

Kostwinner in de toekomst verleden tijd

Verhoging AOW-leeftijd stopt vergrijzing

Effect maatregelen tegen vergrijzing op hoogte werkloosheid

Nederlanders belasten het Belgische sociale zekerheidssysteem

Britse suggesties voor verandering immigratieregels voor EU onacceptabel

Hervorming van het Britse staatspensioen

Britain's state pension is miserly compared with Europe


Voorstellen verbreding cao-overleg: geef flexwerkers en zzp-ers ook een stem

Aantal sociale huurwoningen blijft afnemen

Affordable housing supply plummets 26% in a year

Britse private huurmarkt een sociaal probleem

Britse regering lijkt af te willen van het naoorlogse sociale vangnet

Britse coalitie onder druk vanwege bezuinigingen op sociale voorzieningen

Liberalen in Britse coalitie vinden systeem van voorzieningen voor Europese burgers 'pervers'

Immigranten vangen spanningen op de arbeidsmarkt op


Ontwikkeling, verdeling en controle op besteding AWBZ-gelden

Raadsleden vrezen gevolgen samenwerkingsverbanden voor lokale democratie

Premier ziet gevaar decentralisatieprojecten voor democratie niet

Democratische legitimiteit van grootschalig lokaal bestuur (rapport ambtelijke werkgroep)

Decentralisatieprojecten vragen nogal wat van de lokale democratie

Zorg over controle raad op nieuwe taken gemeenten

Democratische uitvoering van sociale voorzieningen

Democratieën hebben grenzen nodig


Thuiszorg gaat naar zorgverzekeraars en niet naar gemeenten

Gemeenten kunnen burgers niet beschermen tegen gevolgen decentralisaties

Initiatieven en ontwikkelingen rond de decentralisaties

Gemeenten kopen expertise in voor begeleiding decentralisatieprojecten

SCP vanwege decentralisatieprojecten en participatiesamenleving bezorgd om kwetsbare burgers

Dankzij kerken bespaart de gemeente 120 miljoen

Noodhulp door kerken en voedselbanken zou een doorn in het vlees moeten zijn

Overheid eist meer openheid van filantropische vermogensfondsen


Van verzorgingsstaat naar verzorgingsagglomeratie

Aantal gemeenten onder toezicht historisch laag

Gemeenten willen hun burgers niet vanwege de Wmo compenseren

Schuld gemeenten stijgt door hogere (zorg)uitgaven naar 50 miljard

Rol van gemeenten in zorgstelsel niet altijd zuiver

Gemeenten vrezen inperking van hun manoeuvreerruimte

Grote steden willen samenhangend pakket aan ondersteuning bieden


Mensen pikken volgens enquête WEF groeiende inkomensongelijkheid niet langer

Democratisch gekozen uitvoeringsorganen

Actieve burgers verdienen volgens het CDA meer rechten

De burger heeft naast politieke ook sociale rechten

The most voiceless in politics have the most politics in their lives, usually via the welfare state

Decentralisaties op het terrein van zorg slecht voor de lokale democratie

Uniformering en aanscherping regels bijstandsverlening gemeenten

Voortgang decentralisatieproject


Armoedesignalement 2013 (voorheen Armoedemonitor)

Armoede gevolg van tekortkomingen van het individu en de maatschappij

Verzorgingsstaat wordt omarmd door Azië

Staatssteun moet

Het algemeen belang vereist dat mensen niet afhankelijk van liefdadigheid zijn

Veel goede doelen dienen volgens de belastingdienst het algemeen belang niet


De verzorgingsstaat kwam er omdat de participatiesamenleving niet functioneerde

Staatszorg met recht op ondersteuning in plaats van particuliere liefdadigheid

Verband tussen verzorgingsstaat en hoogte belastingen moet duidelijker worden

Voorgeschiedenis van de Nederlandse verzorgingsstaat

Collectieve actie niet altijd een optie

Het ontstaan van coöperaties in heden en verleden (pdf)

In Nederland ongeveer 6500 coöperaties en 360 onderlinge waarborgmaatschappijen (MvT)

Ziekenfondsen in de negentiende eeuw


Include everyone, judge no one, don't harm anyone

Zwitserland houdt referendum over basisinkomen

Zelfs VVD ooit voor basisinkomen

In de participatiesamenleving is de overheid er niet meer voor de middenklasse

Afhankelijk zijn van staat of samenleving is niet iets om je voor te schamen

Participatiesamenleving werkt niet voor iedereen

Participatiesamenleving geen beleidsdoel maar maatschappelijke ontwikkeling

Zomaar rapporten naar kamer sturen is 'einde polder'


Free movement of people: five actions to benefit citizens, growth and employment

EU leaders and social partners agree on stronger social dimension in the EU

Duitse regering voelt niets voor plan Europese commissie voor werkloosheidsverzekering

European Commission proposes ideas to deepen social integration

Jürgen Habermas over solidariteit in Europa

Integratie van de sociale zekerheidssystemen in Europa

Social Europe - Annual Report of the Social Protection Committee

Important issues affecting the health of people in Europe today


Europa nodig om onmacht staatsdragende partijen te doorbreken

Liberale open markt en linkse gelijkberechtiging voeden Europese centraliseringstendens

Kabinet verwijst sociale plannen Eurocommissaris Andor naar de prullenbak

EU onderzoekt uitkeringstoerisme

De toerustingsimperatief en de Eurocrisis (pdf)

Europees recht en sociale verzekeringen (pdf)

Recente ontwikkelingen invloed EU op de verzorgingsstaat democratische gelegitimeerd


International Social Security Association positief over hervormingen Europese sociale systemen

ILO schat kans op sociale onrust in Europa het grootst

Deense regio's beheren gezondheidszorg, regionale ontwikkeling en bepaalde sociale instellingen

Denemarken heeft consistent ingericht zorgstelsel met één financieringssysteem

Decentralisatie Deense jeugdzorg les voor Nederland


Gemeenten bang voor burgers die via rechter zorg afdwingen

Onderzoek naar de toenemende lasten voor gemeenten (pdf)

Rechtszaak gemeente dreigt over bezuinigingen rijk op huishoudelijke hulp en persoonlijke verzorging

Verpleging en verzorging vanwege kosten mogelijk niet naar gemeenten

VNG ziet nadelen aan overheveling verpleging en verzorging naar zorgverzekeraars

Zorgaanbieders gebaat bij beleidsvrijheid gemeenten


Veranderde wet- en regelgeving zorgt volgens CBS voor daling arbeidsongeschiktheid

Tips voor burgerparticipatie

Rijksoverheid vraagt via website mening burgers over nieuwe wetten

Behoorlijk bestuur in de semipublieke sector moet burger beter dienen

Toekomstvisie van de nieuwe generatie zorgprofessionals (pdf)

Politieke partijen over de toekomst van de sociale zekerheid

Stapsgewijze ontmanteling van de verzorgingsstaat

Affectief burgerschap vooralsnog niet effectief

Civic culture of discussion and fellowship without party discipline and hierarchy


Sterkste daling werkgelegenheid sinds eerste meting CBS in 1995

Gemeenten moeten uit de hand gelopen verzorgingsstaat temmen (pdf)

Terugtreden is vooruitzien

Versobering van de verzorgingsstaat is het verschuiven van risico’s

When times are hard, governments need to invest more

We need a new model of social protection

Succes van een stad is het succes van haar sociale netwerken


Bewijs ontbreekt dat verzorgingsstaat afhankelijkheid kweekt

Talk of deserving and undeserving poor is a hangover from Victorian morality

Sociale voorzieningen in Groot-Brittannië teruggebracht tot een regeling

Voor vrijwel ieder huishouden een sociale regeling

Besparingen moeten leiden tot lagere lasten

Kostenbeheersing gaat niet zonder overheid

Fraude ondermijnt stelsel van sociale voorzieningen

Werkgroep adviseert om tijdelijk of in deeltijd werken vanuit de bijstand gemakkelijker te maken

Het verband tussen de toegankelijkheid van zorg en de bestrijding van armoede

Armoede onder werkenden


Stijgend aantal WW-uitkeringen en daling uitvoeringskosten

Trends samenstelling werklozenpopulatie

In crisistijd zijn de werkloosheidscijfers misleidend

In Nederland is het niet mogelijk om van een uitkering gezond te eten

Kwart Europese bevolking bedreigd door armoede of sociale uitsluiting

Armoede in 2011 flink gestegen

Toename dakloosheid

Hoezo armoede

Crisis maakt Nederlanders minder vrijgevig


Belang natiestaat neemt af, belang van de rechten van het individu neemt toe

Spanning tussen meer maatwerk en meer rechtsongelijkheid

Sociaal akkoord gesloten

Minister vraagt SER advies over andere financiering van de WW

De staat richtte de polder in

Sociaal overleg moet iets doen voor ouderen met klein pensioen


Groot akkoord sociale partners over aanpak crisis lastig

Werkgevers en kabinet houden in de gaten of FNV voorzitter voldoende mandaat houdt

Consensus afschaffen nulurencontract

Schets van de zorgzame samenleving

Bestuurlijke hervormingen zonder zeggenschap bevolking


Miljarden voor cursussen en jobcoaches om mensen aan het werk te krijgen hebben weinig zin

Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (BeZaVa) en de Ziektewet

Huidig loopbaanmodel maakt Belgen steeds vaker ziek

Uitzendkrachten komen vaker in de WIA

Werkgevers tegen voorkeursbehandeling leden vakbonden

Vakbonden zijn alert op het niet naleven van cao's

Kabinet frustreert volgens FNV het herstel van vertrouwen in de polder

Te weinig jongeren in de ondernemingsraden


Wetenschapsspecial over inkomensongelijkheid

Armoedebeleid gemeenten leidt tot grote verschillen

Grote aantallen jongeren en kinderen in de opvang zorgwekkende ontwikkeling

The gap between entitlement and stigma

Means-testing is less effective and more expensive than universal benefits

Regering is verplicht armoede zoveel mogelijk te voorkomen


Een eeuw veranderingen in Amerika op een rij

De deugden van het kapitalisme

Markt consolideert zonder toezicht razendsnel tot kartel

Global capitalism and the nation state

Oorsprong van de verzorgingsstaat

Codificatie van een recht op bestaanszekerheid (pdf)


Saskia Sassen over het einde van de middenklasse

Middenklasse gevoelig voor rancune, ressentiment en onzekerheid

Wie geld heeft kan eigen keuzes maken

Effectieve en niet-effectieve werkhervattingsprogramma's

Publieke sector doet te weinig aan het bevorderen van draagvlak

Rapporten van de WRR over externe adviesorganen (1976, 1977/1, 1977/2)

Geschiedenis WRR 1972-2007


SER wil met advies over gezond en veilig werken probleem zorgkosten aanpakken

Bedrijf en overheid

De groei van de overlegeconomie

Informatieservice van de SER

Financiering verzorgingsstaat

Uitgaven sociale zekerheid en zorg sinds 1921 (CPB)

Bereken de waarde van de gulden

Cijfers over prijsontwikkeling en economische analyses en de rol van centrale banken

Verzorgingsstaat en publieke opinie (1970-2002)


De onzekerheid van de middenklasse in de VS en Europa

Welvaartsverschillen in Amerika

Zekerheid voor de middenklasse

Steeds nieuwe hervormingen voor burgers niet bij te houden


Armoede onder werkenden

In Nederland is het niet mogelijk om van een uitkering gezond te eten

Kwart Europese bevolking bedreigd door armoede of sociale uitsluiting

Armoede in 2011 flink gestegen

Toename dakloosheid

Hoezo armoede

Crisis maakt Nederlanders minder vrijgevig


OESO: pensioenen in Nederland hoger dan in elke andere ontwikkelde economie

Pensioenprobleem is te lang blijven liggen en vraagt om een snelle oplossing

Lubbers betreurt het terugstorten van pensioenpremie

Pensioenfondsbesturen vergaderen vaker dan vroeger

Veel Nederlanders krijgen na pensioen helft van hun laatstverdiende loon

Pensioenfondsen minachten deelnemers door dwarsbomen onderzoek naar verdwenen miljarden

Pensioenfonds gaat volgens nieuw stelsel inleg onteigenen

Onderzoek naar vertrouwen in pensioenfondsen

Regeerakkoord Rutte II leidt tot versobering van pensioenen

Pensioenhervorming Rutte I uitgesteld

European Insurance and Occupational Pensions Authority


Nederlandse pensioenmarkt moet open voor buitenlandse partijen

Rekenrente volgens Donner nodig bij overgang pensioenfondsen naar verzekeraars

Gevolgen overgang pensioenfonds naar pensioenverzekering

Verzekeraars willen dat leden van pensioenfondsen meer inspraak krijgen

Pensioenfondsen gaan in zee met verzekeraars

KPMG ziet pensioenfondsen overstappen naar verzekeraars

Klantgerichte aanpassingen van het pensioen- en verzekeringsstelsel (2000, pdf)


Geschiedenis van de financiering van zorg

Kabinetsplannen vergroten de tweedeling

Experiment over aangeboren gevoel van rechtvaardigheid

Scheiding tussen 'insiders' en 'outsiders' vergt andere oplossing

Reforms that promise choice, competition, localism, empowerment and deliver the opposite

Unilever verwacht een terugkeer van de armoede in Europa

Welfare gap between those living long term in the welfare system and those outside it

Africans unite to save Norwegians from dying of frostbite


Leeftijd volgens CBS belangrijkste factor bij het vinden van een nieuwe baan

Overheid laatste bastion waarop burgers in tijd van nood kunnen vertrouwen

SCP-rapport over eigen verantwoordelijkheid burger

Working-class families are pitted against middle-class families

One in five British workers are being paid less than the living wage

Labour party to urge 'living wage' for millions

Drie miljoen ondervoede Britten


Solidariteit minder belangrijk dan banen

Aandeel Nederlanders met een gemiddeld betaalde baan loopt terug

Ongelijkheid in Nederland

Voor- en nadelen van eerlijk delen

Ongelijkheid: dé crisis van de eenentwintigste eeuw

Verkiezingsprogramma's getoetst op willekeur en gelijkheidsbeginsel


Pensioenfederatie vreest toename verantwoordelijkheden pensioenfondsen

Maatregelen pensioenstelsel gunstig voor de economie

Ouderen in het nieuwe pensioenstelsel verliezers

Volgens CPB zijn economie en ouderen beter af

ANBO tegen huisbezoek als fraudemaatregel

Duitse strijd tussen de generaties

Duitse vakbond waarschuwt voor pensioenpaniek

Bevolking van Duitsland wordt ouder dan ooit tevoren

Grootste pensioenhervorming in een eeuw


Wat de verzorgingsstaat jongeren nog te bieden heeft

Oproep sociale agenda van FNV/de nieuwe vakbeweging

Maatregelen instroom Ziektewet en WIA uitgesteld

Franse verzorgingsstaat gaat op de schop

Wegvallen van de verzorgingsstaat als 'laatste buffer van rechtvaardigheid'

Alleen koopkrachtverbetering hoogste inkomens

Rijkste Nederlanders profiteren het meest van de hypotheekrenteaftrek


Nederlandse pensioenfondsen presteren volgens OESO-rapport goed

Nieuwe spelregels pensioenstelsel, andere rekenrente

Soepelere regels, minder gesnij in pensioenen

Pensioenfederatie vindt rentepercentage ongeloofwaardig

Vertegenwoordigers jongere generaties moeten kunnen meebeslissen

Tweede Kamer reageert op pensioenplannen


Aartsbisschop laakt Big Society als onverantwoordelijke terugtrekking staat

The Big Society Debate: a New Agenda for Social Welfare?

Long history of ideas akin to 'the Big Society', stretching back to Adam Smith

Parlementaire nieuwkomers plegen obstructie

Liberalen van oudsher voor overname morele plicht (pdf) door de staat

Ook links bezuinigt

To bankers and politicians, giving cash to ordinary people is vulgar and indulgent


De polder bestaat uit drie niveaus

Legitimiteit vakbeweging neemt verder af

FNV te zwak voor sociaal akkoord

Werkgevers bezorgd over implosie poldermodel

FNV wordt nieuwe vakbond

Politiebond stapt uit koepel CNV

Leden aan zet in nieuwe democratische vakbeweging

Interne machtsstrijd kan vakbeweging invloed kosten


Problemen vakbeweging hebben weerslag op stakingsinstrument

Bondgenoten en AbvaKabo steunen vernieuwing vakbeweging

VakBeweging een feit

Overzicht Nederlandse vakbeweging 1910 en 1920 (pdf)

Geschiedenis van de vakbeweging

Uitruilen effectiever dan polderen


Tien jaar arbeidsmarkthervormingen in Duitsland

CBS-rapport over sociale zekerheidshervormingen in Nederland

Zorg en pensioen grootste kostenposten voor burgers

Langer maar minder vaak ziek

In 2012 werkloosheid 6,3% beroepsbevolking, in 1996 ruim 7,5%, record uit 1935 17,4%

Schokkend aantal Nederlandse kinderen kent armoede en mishandeling


Niet te snel een dure welvaartsstaat opbouwen

Welvaart steeg de afgelopen dertig jaar

Nieuwe minima waren vaak gewend aan goed inkomen

Inkomen, vrijheid, vertrouwen in overheid en levensverwachting graadmeters geluk

Making individualism work

Percentage nooitgetrouwden in West-Europa voor 1800 kwart bevolking


Positie pensioenfondsen niet altijd duidelijk in jaarrekening bedrijven

Vroegpensioen kostte Europa in 2009 0,08% van het totale BNP

Pensioenfondsen, woningbouwcorporaties, banken, overheid en zorgverzekeraars moeten samenwerken

Vergrijzing maakt instemming parlement met hogere AOW-leeftijd noodzakelijk

Houdbaarheid AOW grote uitdaging


FNV te zwak voor sociaal akkoord

Werkgevers bezorgd over implosie poldermodel

FNV wordt nieuwe vakbond

Politiebond stapt uit koepel CNV

Leden aan zet in nieuwe democratische vakbeweging

Interne machtsstrijd kan vakbeweging invloed kosten


Noam Chomski over duizend jaar Magna Carta

WRR-rapport: burgers meer betrekken bij de samenleving

Burgers, beleidsmakers en politici op weg naar een 'doe-democratie'

WRR niet voor Ruttes karretje van de kleine overheid gespannen

Zelfinspectie-instrumenten maken werk Inspectie SZW gemakkelijk

FNV Bondgenoten wil betere wet- en regelgeving voor de arbosector


Minister vraagt advies over draagvlak caostelsel

Representatitviteit bij cao's niet volgens iedereen een probleem

Voorstel Lex Hoogduin voor nieuwe volksverzekeringen

Volksverzekering maakt uitvoering eenvoudig

Risico's verkeerde keuzes bij de uitvoering van re-integratie


CBS-publicatie over verleden, heden en toekomst babyboomgeneratie

FNV bepaalt toekomst van de SER

Twist over eerbiedwaardig polderorgaan

Nieuwe Ziektewet voor flexwerkers en werklozen

Sociale diensten willen betere dienstverlening bij flexwerk


Nederland heeft geen starre arbeidsmarkt

Langste staking in Nederland sinds 1933

Hoorzittingen Tweede Kamer over Wet werken naar vermogen (WWnV)

Oud-minister kritisch over huidig voorstel Wet werken naar vermogen

Lokale monitor werk, inkomen en zorg 2009 (pdf) en 2012 (pdf)

Populair model bij kabinet: geef taken aan de gemeente én bezuinig


Website over sociale vraagstukken

Historians, policymakers and the media

Nederlandse historici en hun bronnen online

Onderzoeksgroep politiek-institutionele geschiedenis

Ambtelijke rapporten brede heroverwegingen 2010

Historische kennis is van grotere waarde dan hogere wiskunde

Alfa-inzichten uit het verleden worden toegepast in het heden

Nederlab: cultureel erfgoed in een internetportaal

Bestuurlijke stabiliteit in een moderne rechtsstaat verworvenheid 100 jaar Koninkrijk

Canon van het sociale werk


Nationaal en internationaal nieuws over zorg en zekerheid

Website private uitvoering sociale zekerheid

Uitgaven sociale zekerheid en arbeidsmarkt

Sociale zekerheidsuitgaven in Europa

Aanpak selectie en waardering overheidsarchieven

Volkstellingen in Nederland

Het nut van volkstellingen

Volkstellingen 1911 en 2011 Groot-Britannië vergeleken


Eenwording stimuleert productieve kracht

Taxes are the price we pay for civilisation

Alles moet echt transparant zijn

Meer openheid goede doelen strandt op lobby

Cooperative Enterprises Build a Better World

De herontdekking van het collectief

Belgische sociale voorzieningen voor zelfstandigen


Accijnzen wegen voor middeninkomens het zwaarst

Veel werknemers hebben nog geen nieuwe cao

SCP-rapport over wat werkgevers van de arbeidsmarkt vragen

Evaluaties Wet Flexibiliteit en zekerheid en gevolgen daarvan positief

Veel werkgevers willen af van cao's

Draghi wil soepeler arbeidsmarkt, een soberder sociaal stelsel en meer flexibiliteit

Europa steunt de voedselbanken met 500 miljoen

Child-mortality since 1970

Kanttekeningen bij ogenschijnlijke daling wereldwijde armoede


Europese plannen voor een houdbaar pensioenstelsel

Verzorgingsstaat struikelblok voor Europese samenwerking

WW-fondsen 1,9 miljard euro in het rood

Pensioenfondsen duperen met korting ruim 7 miljoen mensen

Vrijgevigheid neemt toe als het economisch beter gaat

Politiek heeft aanpak sociaal-economische thema's uit handen gegeven

De politiek heeft zich de markt goed laten smaken


Werknemers moeten zelf kunnen kiezen voor flexibele werktijden of thuiswerken

CPB ziet weinig toegevoegde economische waarde ZZP-ers

Debat Tweede Kamer over positie flexwerkers

Flexwerk volgens Wetenschappelijk Bureau voor de Vakbeweging niet duurzaam

Kritiek op plannen minister tot verdere flexibilisering van de arbeidsmarkt

Aanpak crisis op gespannen voet met democratie


WRR-rapport over marktwerking en de borging van publieke belangen

Abkehr vom Korporatismus

Era of Co-op Capitalism

Welvaart zonder economische groei

Marx wordt weer van stal gehaald

Weber had gelijk, protestanten zijn kapitalistischer


Werkgevers hebben een sleutelrol bij effecten migratie

Duitsland op weg naar het minimumloon

Effect armoede en sociale uitsluiting uit de kindertijd valt mee

Welzijn gerelateerd aan inkomensnivellatie

Ouderen melden zich aan voor opleidingsprogramma's jongeren

Algemene pensioeninstelling (api): pensioenfonds en verzekeraar in één


Nederland van boven

Britain from above

Deutschland von oben: Stadt, Land, Fluss

A History of the World in 100 objects

Volkskrant akademie

Website KB over Nederlandse denkers uit verleden en heden


Rapport SZW effecten inkomens- en activeringsbeleid 2002-2010

Zelfs de marketingbureaus geven de Amerikaanse middenklasse op

Nederlandse aanpak werkloosheid voorbeeld voor VS

We never had it so good

ILO verwacht grote problemen op de arbeidsmarkt

Bijstand niet lonender dan werken

Goede doelen op een rijtje

De kloof samengevat

Wereldwijd sociaal vangnet in de maak

Nederlandse verzorgingsstaat kostte 179 miljard in 2010


Pensioenfondsen Engeland mogen economie stimuleren

Bestuur pensioenfondsen niet langer afspiegeling van polder

Effect problemen pensioenfondsen op consumentenvertrouwen en private bestedingen

Hoe groter en breder het collectief, hoe beter

Bondgenoten en Abvakabo als centrales aparte positie binnen de FNV

Administratieve complexiteit wordt grootste probleem pensioenakkoord

AFM onderzoeksrapport 'Kosten pensioenfondsen verdienen meer aandacht'

Verzekeraars moeten transparanter zijn


Uitzending Zembla over prestaties pensioenfondsen aanleiding tot kamervragen

Analyse problemen met bedrijfspensioenen leidt tot roep om parlementaire enquête

Herstel pensioenfondsen staat hervorming niet in de weg

Pensioenreserves opgegaan aan pre-pensioen, premievakanties en terugstortingen

APB legt greep uit de pensioenkas van 30 miljard uit

Donner: verplichte collectieve pensioenen zijn goedkoper en halen beter rendement

Omslagstelsel kent minder risico's dan kapitaaldekkingsstelsel

Het eerste staatspensioen in Nederland (1913)

MvT op de Wet verplichte deelneming in een bedrijfspensioenfonds 1949 (pdf)


An end to Britain's 'sick society' lies in vibrant local government

Volgens Cameron is 'people power' de kern van zijn Big society

State and society are complementary

Fiscale aspecten van de decentralisatie van de verzorgingsstaat (pdf)

Wortels van de Nederlandse democratie

De planning die vooraf ging aan de eerste manifestatie van Egyptische 'people power'

Einde Nederlands corporatisme van na de Tweede Wereldoorlog


Het faillissement van een Amerikaanse stad

Crisis verscherpt kloof tussen arm en rijk in de VS

Onderlinge verzekering voor zzp-ers

Institutions for collective action

European Research Institute on Cooperative and Sociale Enterprises

Association Internationale de la Mutualité (AIM)

Association of Mutual Insurers and Insurance Cooperatives in Europe


Analyse van de geschiedenis en de machinaties binnen de incrowd betreffende het pensioenstelsel

Sociale partners doen graai in de sterk vermagerde pensioenkassen

Europese politici laten jeugd in de steek

Diversiteit en voortbestaan Europese poldermodellen in gevaar

Obama prijst vijfenzeventig jaar sociale zekerheid


Artikel 20 van de Grondwet is een dode letter geworden

Den Haag is niet democratischer dan Ulft

Ontwikkeling burgerschapsidentiteit

Burgerkracht als mogelijke toekomst van het sociaal werk

Burgerparticipatie in optima forma?

Nationbuilding, democracy and citizenship. The making of the Dutch welfare state


Rapport uit 1908 over onderlinge fondsen zoals die in Achlum

Activerende overheid zoekt brave burgers

Verzorgingsstaat (Big state) en civil society (Big society) gaan hand in hand

Historische wortels van de Big Society

Bezuinigingen bedreigen Big Society

Big (Civil) Society in kaart gebracht

Big Society ouderwets en onrealistisch

Engels debat over nationale identiteit en sociale zekerheid

Nationalisme, democratie en burgerschap


Fotoserie wereldwijd ambtenaren aan het werk

Wereldwijde overheidsstatistieken

Cijfers over hardwerkende Amerikanen

Statistische trends Nederland 1899-2010 van het CBS

Verzekeringsstatistieken

Biografisch Portaal

Digitaal Vrouwenlexicon van Nederland (DVN)

Data uit de Centrale Inlichtingendienst (C.I.), 1919-1940


Onderzoek toont moderne belemmeringen goede arbeidsomstandigheden

Pleidooi SER voor individualisering en centralisering opleidingsinvesteringen

Flexibele arbeid in de praktijk

Effect flexibilisering van de arbeid

Steeds grotere verschillen tussen rijk en arm in de VS

België ontkomt niet aan ontzuiling sociale zekerheidsstelsel

Verzorgingsstaat voor Nederlanders heilig huisje

Nederlandse collectieve lastendruk sinds 1950

De Raden van Arbeid van de rode dominee: A.S. Talma


Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

Europese methode armoedebestrijding (social inclusion) in Nederland

Geven in Nederland

Canon van de Nederlandse sociaal-democratie

'Links' uitgedaagd de verhouding tussen staat en individu opnieuw te bekijken

Het blijft zoeken naar een werkzame balans tussen vrijheid, gelijkheid en broederschap

Niet alleen de linkse elite was in de jaren zestig progressief

Re-thinking the state: T. Judt, Ill fares the land


Pessimistische analyse van de verzorgingsstaat

H. Achterhuis, De markt van welzijn en geluk

De Swaan pleit voor een verandering van het marktparadigma

Brave new world

Think outside the conceptual box of the classical nation state

Globalisering maakt optimale grootte van een land kleiner

Transformations of the State Research Center


'Filthy cities' als bureaucratische uitdaging

When cities rule the world

Discussions on the Industrial Revolution and its consequences

Auke van der Woud over urbanisatie in Nederland in de negentiende eeuw

Verzorgingsstaat, democratie en burgerschap

Legitimiteit maatschappelijke organisaties (RMO rapport)


Constitutionalization of decision-making procedures and dispute settlement arrangements

Samenleving kan niet zonder vertrouwen in de overheid

Kamers van Arbeid: remedie tegen hebzucht en heerszucht (pdf)

SER 2010: zelfstandigen verdienen meer aandacht

Individualisering sociale zekerheid (2e Baliemanifest, pdf)

Wie betaalt dan de premie?


NWO en Rathenau Instituut over nabije toekomst Nederlandse wetenschap

Economische geschiedenis UvA mogelijk wegbezuinigd

Maatschapplijke rol van de Nederlandse historicus

Marathoninterview met P. de Rooy: 'Historicus moet maatschappelijk betrokken zijn.'

Het doorprikken van mythes als maatschappelijke taak historicus

Nationaal Historisch Museum afgeblazen, het maken van plannen gaat door

Dag van de geschiedenis van het sociale werk (pdf)


Voorgeschiedenis verplichte verzekeringen

A.S. Talma. De rode dominee

De geordende chaos. De uitvoeringsorganisatie sociale zekerheid in wording 1919-1925

Nationbuilding, democracy and citizenship. The making of the Dutch welfare state

Sociale zekerheid via één loket: de Raden van Arbeid van A.S. Talma

Uitvoeringsorganen sociale zekerheid


Het effect van de Ongevallenwet 1901 op de gezondheidszorg

Analyses van de belangentegenstellingen tussen kapitaal en arbeid

Oproep uit 1879 aan arbeiders om zelf kapitaal te vergaren

Samenwerking tussen werkgevers en werknemers

Obama overweegt uitvoering door non-profit groups

Particuliere voorzieningen zijn 'kostbaar, inefficiënt en onbetrouwbaar'

Geschiedenis welzijnswerk


Moderne hulpverlening: The Hunger Project

1 op de 34 Amerikanen met in 2008 nog een inkomen verdiende vorig jaar niets

Commissie Activering Armoedebeleid

Nederlandse sociale uitgaven stijgen in 2009 naar 189 miljard

Coöperatief netwerk voor pensioen ontwikkelingslanden (micro pension)

De sociale ongelijkheid neemt toe

Kindersterfte afgenomen

Women are more oppressed than ever, but they won't admit it


Guardian ethics debate

De universele verklaring van de rechten van de mens

De formulering van de rechten van de mens rond 1830

De universele mens

Deregulering hindert noodzakelijke innovatie van de verzorgingsstaat


Verzorgingsstaat en Europese integratie

CPB over 2011-2015: werkloosheid, stijging zorgkosten, vergrijzing

SCP constateert daling kosten uitvoering sociale zekerheid

Monetaire en financiële statistieken (DNB)

Historische statistieken België


Vaarwel verzorgingsstaat

The Welfare State: Past, Present, Future

Welvaartsstaat en armenzorg

P. Bordewijk over het WRR-rapport 2006 over de toekomst van de verzorgingsstaat

G. Esping-Andersen en S. Sassen in 2005: Naar een nieuwe verzorgingsstaat?

Uitgaven sociale zekerheid in 2008


P. Thoenes, De elite in de verzorgingsstaat

Drees: Waarborgende staat in plaats van verzorgingsstaat

J.A.A. van Doorn en C.J.M. Schuyt, De stagnerende verzorgingsstaat

Adriaansens en Zijderveld, Vrijwillig initiatief en de verzorgingsstaat

Ph.A. Idenburg, De nadagen van de verzorgingsstaat

N. Wilterdink, Vermogensverhoudingen in Nederland (1984)

A. de Swaan, Zorg en de staat

M. Hoogenboom, Standenstrijd en zekerheid

T. Kappelhof over de commissie-Van Rhijn (pdf)

Geschiedenis van de Duitse verzorgingsstaat

Geschiedenis Engelse National Health Service (NHS)


Transparantie, partijpolitiek en democratie

Hoe democratisch is de polder? (pdf)

Democratische uitvoering van sociale zekerheidswetten

Hoe werkt de polder?


De onrendabelen: over de achterblijvers in onze samenleving

Reactie op De Onrendabelen

De kansen voor links leken nog nooit zo groot

Economische crisis test polderdemocratie

Oproep: herstel ziekteverzekering

Poldermodel vergroot aanpassingsvermogen verzorgingsstaat

Wat in meer dan een eeuw werd opgebouwd, wordt in een generatie teniet gedaan

Sociale uitdagingen aan het begin van de 21ste eeuw


Two centuries of solidarity. German, Belgian and Dutch social health insurance 1770-2008

De Nederlandse verzorgingsstaat door Amerikaanse ogen en de reacties daarop

Health Care Reform onder leiding van de regering Obama

Obama's Healthcareplan in kaart gebracht door de Republikeinen

Een op de vijf huishoudens heeft anno 2008 een uitkering

Gasbaten Slochteren financierden sociale zorg

Insurance, sickness and old age

Werkloosheid in beeld


De verzorgingsstaat als Keynesiaans stootkussen

Nederlandse economie kent niet vaak teruggang

Van geschiedenis valt te leren

Evenwicht tussen markt, staat en burgersamenleving

Europa: hard werken en voor elkaar zorgen

De politiek heeft volgens Ankersmit baat bij kennis van het verleden

Vertrouwen in de verzorgingsstaat en rechts populisme

Vertrouwen in pensioenfondsen en verzekeraars neemt af

Babyboomers en de kredietcrisis: de cijfers

SER-advies Maatschappelijk ondernemen


An artists impression of the credit crunch

Vrije markt volgens A. de Swaan een wetenschappelijk gesanctioneerd waanidee

Economen hebben geen verstand van marktwerking

Mislukte marktmetafoor in de zorg

Economie functioneert niet zonder vertrouwen, integriteit en rechtvaardigheid

Sociale woningbouw, marktwerking en problemen met toezicht

Het belang van fraudebestrijding

Belastingontduiking schaadt het algemeen belang

Verenigingen van toezichthouders


Prestaties goede doelen in databank

Kennisbank filantropie

Gemeenten cruciaal in armoedebeleid

Onderzoek naar het verband tussen religie en het functioneren van een samenleving

Goede doelen haalden in 2009 meer geld op

Goede doelen verliezen miljoenen op de beurs

Burgers bezuinigen op goede doelen

Tijdens crisis schiet liefdadigheid tekort

Goede doelen nog schatrijk maar meer controle op hun reserves

Goededoelenloterijen halen meer geld op

Goede doelen als een 'verslavende, charitatieve tredmolen'


Een op de tien Nederlanders leeft onder de armoedegrens

Werkende armen

Betaalbare medicijnen

Global Health Blog (Guardian)

Hulpverlening in de 21ste eeuw

Schaduwkanten professionalisering hulpverlening

Welzijnsbeleid (pdf) is 'black box'

Monetaire inflatie in beeld gebracht

27 grafische verbeeldingen van de crisis

Middenklasse gaat voor de crisis betalen


Scheiding van machten in de zorgpraktijk

Scheiding van machten cruciaal

Politieke en sociale rechten van de mens

Obama's bronnen en de rechten van de mens

Hedgefondsen claimen schending van hun mensenrechten


Sociale zekerheid voor zelfstandigen

Arbeider of zelfstandige

Onvoltooid verleden sociale bewegingen

Geschiedenis ontslagrecht

Geschiedenis van de cao

Sociale zekerheid en arbeidsmarkt

Popmuziek over sociale klasse

Beschaving van de elite (1793)


Instituties en economische ontwikkeling: Me Judice

Neutraliteit openbaar onderwijs

25 jaar Grondwet van 1983

Goede dienstverlening overheid

Nieuw: a bit for profit organisaties

Denken over publieke organisaties

Hoe Nederland zichzelf bestuurt

Vertegenwoordiging en bestuur in Nederland (NWO/ING)

De omstreden democratie (NWO)


Economen in het publieke debat

De rol van de historicus

De kredietcrisis en het falen van professionals

Evenwicht tussen betaalbaarheid, efficiëntie en kwaliteit

Trotse professionals

Weg met de erfgoedprofessional

Ongebreidelde vrijheid leidt tot chaos

Neutrale doelgroepanalyse

Voorbeeldige verantwoording van zorg

Beroepseer.nl

Geschiedenis professionalisering hulpverlening


K.P. Companje (red.), Tussen volksverzekering en vrije markt. Verzekering van zorg op het snijvlak van sociale verzekering en gezondheidszorg 1880-2006 (English summary)

De symbiose tussen markt en moraal: 1, 2

Kroniek Sociale Verzekeringen 2007


Overzicht analyses functioneren democratie

Effecten van de ontzuiling op de civil society anno 2008

Nieuwe politieke bewegingen op oude pijlers:
nieuwe vrijzinnig-democraten en binnen de PvdA een nieuwe werkgemeenschap

De tegenstelling conservatief/progressief anno 1909

Wat te doen met het verzorgingsstaatpatriottisme (2006)

Goed bestuur vereist historisch besef

Informatievoorziening en goed openbaar bestuur

Informatievoorziening en de waardering van het verleden

Discussie over privacy

‘De Wet Bescherming Persoonsgegevens (2001) en de selectie en bewaring van persoonsdossiers


Sociale zekerheid en volksgezondheid in Duitsland en Oostenrijk

Freiheitsbewegungen in der deutschen Geschichte

Nijverheidsstatistiek inclusief ondersteuning bij ziekte e.d. (1893)

De arts G.W. Bruinsma over de medische armenzorg en de noodzaak van een staatsziekenfonds (1893)

P. Kropotkin, The state. Its Historic Role (1896)

Samenleving en gemeenschap

De arbeidende klasse in Nederland in de 19de eeuw (1813-1870)

Incident in de Tweede Kamer (1910)

Het eerste staatspensioen in Nederland (1913)


Weeshuis investeert in waterschap en ontvangt vier eeuwen rente

The rise of public facilities in the Low Countries

Liefdadigheid in de Gouden Eeuw

Liefdadigheid en de kracht van internet (2008)

Europese loterijenmarkt: blijft de link tussen loterij en liefdadigheid behouden?

M.H.D. van Leeuwen, 'Armenzorg 1912-1965'

Staatsarmenzorg

Johannes van den Bosch en zijn plannen voor een armeninrichting (1818)

Zoek uw voorouders in armenkolonie Veenhuizen

Moderne armenzorg in Amsterdam (1847)

P.L Tak over de modernisering van de armenzorg en het recht op bijstand (1892)

P. Kropotkin, Mutual Aid (1902)


Cursus filantropie

Goede doelen rapport 2008

12.000 liefdadigheidsinstellingen

Geven maakt gelukkig

Solidair met wie?

Solidariteit tussen de generaties

Sociale kwestie voor de jeugd

Armoede anno 2006

Sociale staat van Nederland (SCP)


1000 sleutelteksten van de DBNL

1650. Bevochten eendracht

1800. Blauwdrukken voor een samenleving

1900. Hoogtij van burgerlijke cultuur

1950. Welvaart in zwart-wit

Rekenschap: 1650-2000


Eurostat

Archief van het CBS

Financiële en monetaire statistieken van DNB

Amsterdamse statistiek sinds 1895 (pdf)

Belgisch Tijdschrift voor Nieuwste Geschiedenis

Tijdschrift voor Sociale en Economische Geschiedenis


Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden

Tijdschrift voor geschiedenis

Tijdschrift voor sociale vraagstukken

Techniekgeschiedenis tot 1890

Geschiedenis protestantisme in Nederland

Geschiedenis katholicisme in Nederland

Vakbondshistorie


Vrouwen in de media

Het belang van archiefonderzoek

Inventarissen betreffende archieven van het Kenniscentrum Historie Zorgverzekeraars

Onderzoeksgids Sociale Zekerheid

Onderzoeksgids Zorgverzekeraars

Verkiezingen Tweede Kamer 1848-1918

Handelingen van de Staten-Generaal

Alles wat je wil weten over Archieven

Archieven betreffende de Tweede Wereldoorlog


Gedigitalieerde historische bronnen zijn te krijgen bij:

Historische boeken op Internet

Arik, historische werken op cd- en dvdrom

Boekopcd

Ons Erfgoed

Voor de digitalisering van erfgoed zie Metamorfoze

Zie ook Data Archiving and Networked Service (DANS)

Heeft u vragen of suggesties neem dan contact op via ecade@planet.nl.

Danièle Rigter

Deze pagina is een initiatief van historisch onderzoeksbureau Ecade

Danièle Rigter is the owner of Ecade and publishes on different elements of the history of the welfare state. She wrote about the role of the Dutch department of Labour and about several private organisations. Her latest publications are about Dutch and Belgian social insurance and about the relationship between different levels of government and its citizens. Her research focuses on the aspects of nationbuilding, democracy and citizenship in the making of the welfare state. For the Centre for the History of Health Insurance (Kenniscentrum Historie Zorgverzekeraars) in the Department of Medical Humanities at the VU University Medical Center in Amsterdam she was responsible for the management of the heritage of health insurance organisations (Erfgoedgids Zorgverzekeraars).

Ecade
Buitenrustpad 11 hs
1097 MX Amsterdam
020 6273467
KvK 23062575

Ecade op twitter

Decentralisaties

Europa

Pensioen